Wetterskip Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar taken. We zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, uitsluitend worden gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

Uw rechten

U heeft bij de persoonsgegevens die door ons worden gebruikt recht op inzage in uw gegevens. U heeft recht op inzage van uw gegevens en informatie over:

 • Waarom wij uw gegevens verwerken.
 • Categorieën van persoonsgegevens.
 • Herkomst van gegevens.
 • Ontvangers van gegevens
 • Bewaartermijnen van gegevens
 • Uw rechten
 • Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij beslissingen worden genomen zonder tussenkomst van een persoon.

Daarnaast heeft u recht op:

 • Een kopie van uw gegevens.
 • Correctie van uw gegevens. Dat betekent dat wij verplicht zijn om eventuele fouten in onze administratie te herstellen.
 • Het wissen van uw gegevens.
 • Beperking van de verwerking van uw gegevens.
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en tegen geautomatiseerde besluitvorming.
 • Het intrekken van uw toestemming wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt.
 • Het digitaal ontvangen van door u verstrekte informatie wanneer uw gegevens met toestemming of op basis van een overeenkomst én geautomatiseerd worden verwerkt. Wanneer dit technisch mogelijk is, heeft u ook het recht om deze gegevens rechtstreeks door ons aan een andere organisatie te laten verzenden.

Indienen verzoek

Wilt u gebruik maken van één of meer van de hierboven genoemde rechten? Dat kan kosteloos via ons contactformulier.

Vaststellen identiteit

Bij het indienen van uw verzoek is het belangrijk dat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Zo zorgen we dat alleen uzelf om uw gegevens kunt vragen. Daarvoor vragen wij u:

 • Ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Uw naam en geboortedatum daarop moeten goed leesbaar zijn.
 • Het doel van uw verzoek op de kopie te vermelden. Bijvoorbeeld: het wissen van uw gegevens.

Uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto op het identiteitsbewijs mag u onzichtbaar maken.

Weigeren verzoek

Soms moeten we een verzoek volgens de Algemene verordening gegevensbescherming weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de privacy van anderen in het geding is.

Wat u van ons kunt verwachten

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht(en), moeten wij u binnen één maand antwoorden. In sommige gevallen kan de antwoordtermijn worden verlengd met maximaal 2 maanden.

Indienen klacht gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Wetterskip Fryslân? Neem dan via het klachtenformulier contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris controleert onafhankelijk of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy.

Over het indienen van klachten vindt u meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (externe website). Ook kunt u hier terecht voor het doorgeven van tips (externe website).

Vragen over persoonsgegevens

Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die Wetterskip Fryslân van u heeft? Neem dan via het contactformulier contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Die helpt u graag.

Uw persoonsgegevens op deze website

Wetterskip Fryslân gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van haar bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand met een (uniek) nummer, een zogenaamd cookie. Deze wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Met behulp van een cookie slaat Google de volgende gegevens op:

 • De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox).
 • Het tijdstip en de duur van het bezoek.
 • Welke pagina’s worden bezocht.

We verwerken uw gegevens op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6.1f. Ook doen we dit om onze communicatie te verbeteren. De gegevens ontvangen wij van u. Wij bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar. Ze worden buiten de Europese Unie door Google Analytics verwerkt volgens door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardbepalingen.

We gebruiken geen cookies om u op andere websites te volgen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde diensten niet via onze website uitvoeren.

Over het uitschakelen van cookies vindt u meer informatie op veiliginternetten.nl (externe website).