Waarom doen we dit?

Verhogen van de bemalingscapaciteit

Het nieuwe gemaal Vijfhuizen verhoogt de bemalingscapaciteit van de Friese boezem en polder. Zo houden we het water binnendijks beter op peil en dringen we verzilting in de polder terug.

Zorgen voor een goede waterkwaliteit

Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers leveren we een bijdrage aan een betere waterkwaliteit en de realisatie van de natuurdoelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).

Het bevorderen van de vismigratie

Daarnaast realiseren we een kweldergebied, waarin zoet en zout water in elkaar overgaan. Zo wordt het voor vissen weer mogelijk om van zoet naar zout water te trekken en andersom. Het buitendijkse gebied is bij het Noarderleech op zijn breedst en daarmee de ideale plek voor deze zoet-zoutovergang. Dit wordt een uniek leefgebied voor veel plant- en diersoorten.

Versterking flora en fauna

In het brakke kweldergebied versterken we de broedgelegenheid voor weide- en wadvogels, verbeteren we de beweiding en veiligheid van het vee en zorgen we voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

Realisatie recreatiegebied

Bovendien geven we een impuls aan de recreatieve beleving van de Friese Waddenzeekust en het buitendijkse kwelderlandschap. Via een vaarroute, fietspad en andere infrastructuur wordt het voor iedereen mogelijk deze unieke natuurlocatie op de rand van de Waddenzee te bezoeken en te beleven.